RODO BUKS

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest  Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka” w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków.

Ponadto, informujemy, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez UKS „Budowlanka” w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań administratora danych związanych z posiadanym przez Panią/Pana statusem Członka i/lub Zawodnika Klubu tj. uczestnictwa w rozgrywkach, w szczególności piłki nożnej – mistrzowskich i towarzyskich, sparingach, treningach i wszelkich innych aktywnościach sportowych Klubu na terytorium Polski, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku i ochronie danych (dalej: RODO), czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, ewentualnie do celów archiwalnych w interesie publicznym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. Pani/Pana dane osobowe, w szczególności dane kontaktowe, będą przetwarzane przez czas trwania członkostwa w UKS „Budowlanka”, którego jest Pani/Pan Członkiem i/lub Zawodnikiem, do momentu cofnięcia wyrażonej zgody, ewentualnie do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych interesie publicznym, dane będą przetwarzane w sposób ciągły.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, krajowe struktury piłki nożnej (PZPN, wojewódzkie związki piłki nożnej), Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
  5. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,  iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji ustawowych i statutowych zadań administratora danych oraz pełnienia funkcji Członka Zwyczajnego i/lub Zawodnika Klubu.
  7. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.